REGULAMIN DODAWANIA WYDARZEŃ NA STRONIE WWW.MYMRAGOWO.PL

 

 • 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Administratorem strony www.mymragowo.pl jest Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE”, z siedzibą w Zyzdrojowy Piecek 14, 11-710 Piecki, wpisane do : 100/2017.
 2. Kalendarz wydarzeń na stronie www.mymragowo.pl, dalej zwanej „Portalem” przeznaczony jest do prezentacji wydarzeń organizowanych w Gminie Miasto Mrągowo oraz pozostałych gminach powiatu mrągowskiego, które to wydarzenia:

a). mają charakter kulturalny, społeczny, obywatelski, sportowy, edukacyjny, ekologiczny, itp.,

3. Na stronie prezentowana jest również oferta usług świadczonych przez Fundację Alternatywnej Edukacji "ALE" w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 1. b) w których mieszkańcy Gminy Miasto Mrągowo nie są wykluczeni jako uczestnicy,

b). są organizowane przez młodzież w wieku 15-29 lat, działającą w grupie nieformalnej lub przy wsparciu organizacji pozarządowej, instytucji publicznej lub przedsiębiorstwa, lub

c). są organizowane przez fizyczne osoby dorosłe lub podmioty prawne i dedykowane grupom wiekowym, wśród których jest młodzież w wieku 15-29 lat,

 1. d) są nieodpłatne lub odpłatne dla uczestników, przy czym ich odpłatność wiąże się z poniesieniem przez organizatora kosztów związanych z umieszczeniem wydarzenia na Portalu, zgodnie z naszą Ofertą
 2. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie spełnić wymagania techniczne w zakresie niezbędnym do korzystania z Usług świadczonych przez Administratora, w postaci odpowiedniego sprzętu komputerowego, oprogramowania, połączenia z siecią Internet, przeglądarki internetowej, itp. W przypadku, gdy do korzystania z Usług będzie konieczne spełnienie szczególnych wymogów technicznych, wymogi te mogą być określane bezpośrednio na Portalu.
 3. Użytkownik, korzystając z opcji dodawania wydarzeń na Portalu oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 4. Wydarzenia dodane zgodnie z niniejszym regulaminem są prezentowane w kalendarzu wydarzeń na Portalu po akceptacji Administratora.
 5. Korzystanie z Portalu i związane z tym podanie informacji ma charakter dobrowolny.

 

 • 2 Zasady dodawania wydarzeń

 

 1. Zamieszczanie wydarzeń jest dostępne poprzez uzupełnienie formularza na Portalu pod adresem: https://www.mymragowo.pl/dodaj-wydarzenie/
 2. Użytkownik, dodając wydarzenie do kalendarium, zobowiązany jest do wypełnienia co najmniej rubryk formularza oznaczonych czerwoną gwiazdką. Użytkownik zobowiązany jest nadto dołączyć krótki opis wydarzenia oraz podać swoje dane.
 3. Podane przez Użytkownika jego danych osobowych wraz z adresem e-mail jest dobrowolne. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą widoczne wyłącznie dla Administratora, za wyjątkiem sytuacji, gdy organizatorem wydarzenia jest osoba fizyczna, która w polu „Nazwa organizatora” wpisuje swoje imię i nazwisko.
 4. Użytkownik w jednym zgłoszeniu dodaje wyłącznie jedno wydarzenie. W przypadku chęci dodania innego wydarzenia należy zrobić to w drodze odrębnego zgłoszenia.
 5. Po otrzymaniu zgłoszenia Administrator w ciągu 24 godzin podejmuje decyzję o publikacji wydarzenia i informuje o niej Użytkownika poprzez podany adres e-mail.
 6. Decyzja o publikacji jest tożsama z umieszczeniem wydarzenia na Portalu.
 7. W przypadku publikacji odpłatnych Użytkownik jest zobowiązany spełnić warunki umieszczenia wydarzenia na portalu, opisane w § 3 .
 8. W przypadku konieczności weryfikacji informacji przesłanych przez Użytkownika lub weryfikacji spełnienia warunków publikacji odpłatnych, przed publikacją wydarzenia Administrator kontaktuje się z Użytkownikiem..
 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wydarzenia, przed ich opublikowaniem, mogą być poddane kontroli pod kątem ich zgodności z niniejszym regulaminem.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do redagowania, korekty oraz odmowy publikacji wydarzenia bez podawania przyczyny.
 11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wiarygodność podanych przez niego informacji. 12. Wydarzenia dodane przez użytkownika będą publikowane na portalu po akceptacji Administratora.
 12. Po upłynięciu terminu wydarzenia informacje o nim pozostają na portalu bezterminowo.
 13. Istnieje możliwość umieszczenia relacji (opisowej, fotograficznej i audiowizualnej) z wydarzenia, na blogu Portalu pod adresem https://www.mymragowo.pl/blog/ . Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nadużycia praw autorskich.
 14. Użytkownik chcący skorzystać z tej usługi kontaktuje się z Administratorem do 3 dni po upłynięciu terminu wydarzenia, poprzez adres e-mailowy:
  info.mymragowo@gmail.com
 15. Dodanie relacji z wydarzenia na blogu Portalu jest nieodpłatne dla wszystkich wydarzeń
 16. Zabrania się umieszczania w kalendarium i rozpowszechniania za pośrednictwem Portalu:

1) tekstów, fotografii, filmów oraz pozostałych materiałów, w tym multimediów, objętych prawami należącymi do osób trzecich, w szczególności prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej – bez właściwej zgody lub upoważnienia,

2) wydarzeń o treści erotycznej, pornograficznej, dyskryminującej pod względem płci, wieku, pochodzenia, wyznania, światopoglądu, naruszającej prawa osobiste, nawołujących do przemocy, nagannych etycznie lub wykorzystujących wizerunki osób trzecich bez wyrażenia na to ich zgody oraz niezgodnych z polskim prawem,

3) zdjęć, grafik lub treści zawierających nazwy lub znaki towarowe serwisów prowadzących działalność komercyjną.

 1. Wydarzenia zgłoszone z naruszeniem ustępu powyższego będą odrzucane przez Administratora.
 2. Użytkownik zgłaszając na portal wydarzenie, w tym teksty, grafiki, plakaty, filmy, itp., oświadcza, że posiada prawo do ich rozpowszechniania i udziela Administratorowi niewyłącznej licencji na ich publikację, poprzez publiczne udostępnianie tych utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, wprowadzanie do własnych baz danych i przechowywanie w archiwach i pamięci komputerowej, a także udostępnianie w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych, z zastosowaniem odbiorników różnego typu, np. komputerów osobistych stacjonarnych i przenośnych, telefonów komórkowych, palmtop, handheld devices, set-top-box, PVR, itp.
 3. Użytkownik przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia zarówno majątkowych lub osobistych praw autorskich lub pokrewnych, praw własności przemysłowej, jak i pozostałych dóbr osobistych lub majątkowych.

 

 • 3 Zasady odpłatności za dodawanie wydarzeń

 

 1. Do nieodpłatnego korzystania z Usług świadczonych przez Administratora na Portalu upoważnione są osoby fizyczne i podmioty organizujące wydarzenia na rzecz dobra publicznego, których celem nie jest osiągnięcie zysku.
 2. Pobieranie opłat w jakiejkolwiek formie od uczestników wydarzenia, którego celem jest osiągnięcie zysku, warunkuje konieczność uiszczenia opłaty za publikację wydarzenia na Portalu.
 3. Koszt publikacji w przypadku wydarzeń opisanych w pkt. 2 § 3 jest zgodny z Ofertą
 4. Wpłat należy dokonywać na konto Administratora podane bezpośrednio pod formularzem zgłoszeniowym, z zachowaniem poprawnego tytułu przelewu.
 5. Istnieje możliwość wystawienia faktury przez Administratora za odpłatne skorzystanie z Usług.

 

 • 4 Postanowienia końcowe

 

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany w wydarzeniu (w tym daty i ceny biletów). Organizator wydarzenia lub osoba upoważniona do rozpowszechniania o nim informacji powinna jak najszybciej o takich zmianach poinformować Administratora.
 2. Za wszystkie błędne informacje podane przez użytkownika odpowiada osoba zgłaszająca wydarzenie lub organizator.
 3. Portal i jego Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za treść i formę materiałów przesłanych przez użytkownika.
 4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika treści zawartych w opublikowanym wydarzeniu.
 5. Użytkownik zgłaszając wydarzenie do kalendarium wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów marketingowych Administratora.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia, z tym, że do ogłoszeń zamieszczonych przed zmianą regulaminu stosuje się postanowienia obowiązujące uprzednio.